Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny) określa standard energetyczny oraz daje możliwość porównania parametrów i przyszłych kosztów eksploatacyjnych nieruchomości danego typu.

Najbardziej istotnym wskaźnikiem z punktu widzenia inwestora, budującego dany obiekt jest wskaźnik EP, czyli zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Określa on wpływ zużywanych w budynku nośników energii na środowisko, zależnie od ich ilości i rodzaju.  Dla inwestora jest ważny przede wszystkim z tego względu, że jest to jedno z głównych kryteriów, jakie musi spełnić budynek względem wymagań prawnych związanych z efektywnością energetyczną. Dopuszczalna maksymalna wartość EP w [kWh/(m2*rok)] jest określona w bieżących przepisach budowlanych. 

Poza tą wartością innymi ważnymi wskaźnikami, które podlegają ocenie pod kątem tych wymagań są m.in. współczynniki przenikania ciepła (U) dla przegród budowlanych oraz dla stolarki okiennej i drzwiowej.

Natomiast wskaźnikiem najbardziej istotnym dla użytkownika jest wskaźnik EK, czyli zapotrzebowania na energię końcową, który mówi ile energii na poszczególne potrzeby będzie zużywała dana nieruchomość. Wskaźnik ten może mieć bezpośrednie przełożenie na koszty nośników energii, czyli koszty eksploatacyjne.

Standard energetyczny określony w Świadectwie opiera się na bilansie uwzględniającym:

  • wielkość i złożoność bryły budynku
  • przeznaczenie, sposób i czas użytkowania budynku lub jego części
  • straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia
  • zyski wewnętrzne od użytkowników i wyposażenia oraz od nasłonecznienia
  • sprawność wytworzenia, przesyłu, akumulacji i wykorzystania ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
  • sprawność wytworzenia, przesyłu, akumulacji i wykorzystania chłodu na potrzeby klimatyzacji / chłodzenia
  • rodzaj oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych)
  • stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak 
  • rodzaje zużywanych nośników energii i ich wpływ na środowisko

 

Zgodnie z wymogami prawnymi, każdy przygotowywany przez nas dokument jest obecnie generowany i rejestrowany w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Do którego dostęp mają osoby posiadające odpowiednie Uprawnienia i są wpisane do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Numer wpisu: 1469


Sporządziliśmy dotychczas około 10 000 Świadectw Charakterystyki Energetycznej różnego rodzaju nieruchomości.

Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce Referencje.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje