Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa jest przeglądem gospodarki energetycznej, obejmującym 90% całkowitego zużycia - w odniesieniu do wszystkich nośników energii

 

Czy Państwa Przedsiębiorstwo jest klasyfikowane jako duże – ze względu na wielkość zatrudnienia (min. 250 pracowników) lub ze względu na roczne przychody netto (50 mln €)? 

Jeśli TAK, to są Państwo tym samym zobowiązani do przeprowadzenia Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz.831) i jest niezależny od branży działalności.

 

Zakres Audytu

Audyt ten powinien zostać przeprowadzony na zasadzie przeglądu gospodarki energetycznej, obejmującego 90% całkowitego zużycia energii: w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Podsumowanie przeprowadzonego Audytu stanowi Raport, który z zasady ma dać kompleksową informację, o sferach nadmiernego zużycia => o potencjalnych oszczędnościach energii, z którymi może wiązać się znaczące obniżenie kosztów.

Termin przeprowadzenia pierwszego audytu

Termin zakończenia przeprowadzenia pierwszego Audytu, to 12 miesięcy od momentu wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej, ( 1. października 2016r. + 12 miesięcy = 30. września 2017r.). Od tej daty mają Państwo 30 dni na złożenie zawiadomienia o przeprowadzonym Audycie do Prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki).

Częstotliwość

Audyt jest przeprowadzany regularnie co 4 lata.

Wyłączenia z obowiązku

Z wyżej wymienionego obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Konsekwencje niespełnienia obowiązku

W przypadku niewywiązania się z obowiązku przeprowadzenia Audytu, na Przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 5% rocznego przychodu.

Dodatkowe informacje na temat Audytów Energetycznych Przedsiębiorstw znajdą Państwo na stronie URE 


Identyfikujemy źródła strat, nadmiernego zużycia oraz wysokich kosztów energii i ciepła.

Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie praktyczne i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce Referencje.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Sprawdź nasze kompetencje